Kwestią strategiczną dla każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest uzależnione od stałych przesyłów energii. Co więcej – dalszy postęp gospodarczy jest uzależniony także od niej! Badacze zakładają, że do 2040 r. gospo­darka światowa będzie rosła w tempie około 2,8% rocznie. Co najważniejsze naukowcy przewidują, że zacznie spadać udział źródeł konwencjonalnych (energia z węgla i ropy naftowej – przewidywany wzrost o 0,4% rocznie) w pozyskiwaniu energii.

Na całe szczęście (dla naszych przyszłych pokoleń) wzrośnie udział źródeł odnawialnych takich jak: energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna. Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej powi­nien być widoczny w statystykach – planuje się, że źródła odnawialne będę stanowiły 20% udziału w wytwarzaniu energii w 2040 roku. Niestety nadal produkcja energii w Polsce opiera się przede wszystkim na paliwie kopalnianym. Na pierwszym miej­scu od lat jest węgiel (kamienny i brunatny). Znaczący jest także udział ropy naftowej w wytwarzaniu energii – jest to aż 25%.

Rząd Polski prognozuje, że wykorzystanie źródeł odnawialnych do 2020 powin­no osiągnąć 12%.